Reklamacja zamówienia

Regulamin określa zasady reklamacji zamówienia pomiędzy firmą GESTI a Zamawiającym (Klientem).

 

Definicje

1. Wykonawca: Gesti – Łukasz Dach, Chorągwica 77A, 32-020 Wieliczka, NIP: 6551912496.

2. Zamawiający: Klient składający zamówienie u Wykonawcy.

3. Zamówienie: Oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów.

 

§1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku

1. Niezgodności produktu ze specyfikacją zamówienia.
2. Niezgodności produktu z zaakceptowanymi przez Zamawiającego plikami produkcyjnymi.
3. Uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie sprawdzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 

W każdym innym przypadku Wykonawca rozpatrzy reklamację indywidualnie.

 

§2. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Błędy w treści znakowania (w tym gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne), które Zamawiający zaakceptował do realizacji.
 2. Odstępstwa kolorystyczne:
  • Zamawiający dostarczając materiały z określonymi kolorami CMYK lub Pantone, do realizacji zamówienia toreb, ma pełną świadomość jak dany kolor wygląda w druku i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność,
  • Zamawiający ma pełną świadomość, że wybrany kolor CMYK lub Pantone, mogą nieznacznie różnić się odcieniem w zależności od wybranego rodzaju laminatu. Laminat błyszczący nieznacznie nasyca i rozjaśnia kolory, w przeciwieństwie do laminatu matowego, Soft Touch i Anti Stratch, które to mogą je zmatowić lub nieznacznie przyciemnić,
  • Zamawiający ma pełną świadomość, że torby wydrukowane przy użyciu kolorów CMYK w tej samej partii, mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem i nasyceniem,
  • Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań – warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką cyfrową tzw. Certyfikowanego Proofa.
 3. Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Zamawiającego, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia.
 4. Zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 punktów i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.

 

2. W procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:

 1. Przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
 2. Przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
 3. Przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): tolerancja do 1 mm,
 4. Przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
 5. Różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Zamawiającemu produktu: nie przekraczające +/- 5% ilości nakładu,
 6. Różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Zamawiającego, jeśli Zamawiający nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem,
 7. Różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Zamawiającego.

 

4. Górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy jest wartość zamówienia netto. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

§3. Ogólne warunki reklamacji

1. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru przy kurierze, zaraz po jego dostarczeniu na wskazany w zamówieniu adres. Za ewentualne uszkodzenia mechaniczne kartonów i towaru odpowiedzialność ponosi firma kurierska, ponieważ wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Po odebraniu przesyłki od kuriera, reklamacje dotyczące uszkodzonego w transporcie towaru nie będą rozpatrywane.

 

2. Reklamacje jakościowe oraz ilościowe produktów, a także reklamacje dotyczące usług znakowania, będą przyjmowane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia kompletnego zamówienia do Zlecającego. W sytuacji, gdy Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarcza zamówienie partiami, złożenie reklamacji możliwe jest dopiero po odbiorze ostatniej partii zamówienia przez Zamawiającego. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają̨ Zamawiającego do reklamowania całej dostawy. Reklamacje wnoszone przed odebraniem kompletnego zamówienia nie będą̨ rozpatrywane.

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie przyjęte przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku poprawnego wypełnienia formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://gesti.pl/reklamacja/formularz. Na tym etapie, prosimy Zamawiającego o nie odsyłanie towaru do Wykonawcy.

 

4. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Zamawiającym w ciągu 7 dni roboczych za pomocą komunikacji mailowej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia komunikacji wyłącznie drogą mailową w przypadku reklamacji ze względu na potrzebę zachowania dokumentacji i ewentualne rozstrzygnięcie sporów.

 

5. Po akceptacji przez Wykonawce zgłoszenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru do siedziby Wykonawcy na własny koszt. Paczka powinna być bezpiecznie zapakowana i ubezpieczona na wartość zamówienia oraz oklejona etykietą „Uwaga szkło”. W momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszt wysyłki na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą̨ rozpatrywane.

 

7. Wykonawca może wymienić reklamowany towar na nowy w terminie od 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Wykonawca.

 

8. Wszelkie spory, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.