Ogólne Warunki Współpracy Gesti

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Gesti są dokumentem regulującym zasady współpracy pomiędzy Gesti oraz Klientem. Opisują one prawa i obowiązki Stron, w szczególności proces tworzenia Produktów zgodnych z oczekiwaniami Klienta. W celu skutecznej realizacji współpracy istotne jest, aby Klient działał zgodnie z przedstawionymi Warunkami. Klient składając Zamówienie, niezależnie od formy dokonania takiego Zamówienia, oświadcza, że zrozumiał Warunki oraz akceptuje je w całości.

 1. DEFINICJE
  1. Pojęcia użyte w Warunkach, pisane wielką literą, należy rozumieć w następujący sposób:
   1. Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Współpracy Gesti,
   2. Klient – osoba, która składa Zamówienie, osobiście lub za pomocą swojego uprawnionego reprezentanta lub pracownika,
   3. Gesti – Łukasz Dach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gesti – Łukasz Dach”, adres: Chorągwica 77/A, 32-020 Chorągwica, gm. Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 6551912496, REGON: 121427207, będący czynnym podatnikiem VAT,
   4. Formularz – formularz dostępny w ramach strony internetowej Gesti (https://gesti.pl/wycena), w ramach którego Klient może określić szczegóły swoje oczekiwania dotyczące potencjalnej współpracy Stron, w szczególności rozmiary i ilość Produktów, które mogą być przedmiotem ewentualnego Zamówienia, złożonego później przez Klienta,
   5. Zamówienie – wiążące Klienta oświadczenie wyrażenia zgody na realizację dzieła przez Gesti, złożone w związku z zaakceptowaniem przez Klienta Plików Produkcyjnych i ustaleniem przez obie Strony szczegółów dotyczących realizacji dzieła przez Gesti, dokonane w formie elektronicznej (np. wiadomości e-mail),
   6. Projekt Podstawowy – materiały graficzne, stanowiące Wizualizację, na podstawie których realizowany jest Produkt, przygotowane przez Gesti, polegające na naniesieniu na makietę torby pochodzących od Zamawiającego elementów, takich jak logo, nazwa, slogan lub adres strony internetowej,
   7. Projekt Płatny – szczegółowy projekt graficzny, stanowiący Wizualizację, przygotowane przez Gesti na rzecz Klienta zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami Klienta, realizowany w ramach odrębnego wynagrodzenia,
   8. Produkt – dzieło tworzone przez Gesti na rzecz Klienta, na podstawie Zamówienia oraz Projektu, w szczególności w postaci papierowych toreb o ustalonym przez Strony rozmiarze oraz z szatą graficzną wybraną przez Klienta lub przez niego zaakceptowaną,
   9. Wizualizacja – graficzne, uproszczone przedstawienie finalnego Produktu, mające charakter poglądowy, przygotowywane przez Gesti w ramach współpracy Stron,
   10. Wycena – sporządzona przez Gesti informacja o cenie stworzenia Produktów w ilości i w formie oczekiwanej przez Klienta,
   11. Plik Produkcyjny – plik graficzny, oznaczony jako „do druku”, na podstawie którego realizowane jest następnie dzieło w postaci Produktu,
   12. Strony – Gesti oraz Klient,
   13. Newsletter – usługa polegająca na przekazywaniu Klientowi przez Gesti wiadomości SMS, e-mail lub rozmowy telefoniczne, zawierających informacje o produktach lub usługach Gesti,
   14. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
  2. Definicje wskazane powyżej stosuje się również w odniesieniu do pojęć zawartych w ramach Formularza.
  3. Definicje wskazane powyżej mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej jak i liczby mnogiej danego zwrotu, chyba że z treści danego postanowienia bezpośrednio wynika inaczej.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunki, Zamówienie oraz bieżące ustalenia Stron stanowią łącznie dokument regulujący prawa i obowiązki Stron oraz stanowią wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Gesti a Klientem, której przedmiotem jest stworzenie Produktów.
  2. Akceptacja niniejszych Warunków i związanie nimi Klienta może nastąpić poprzez:
   1. zawarcie umowy pomiędzy Stronami, przy czym umowę stanowią wiążące ustalenia Stron dotyczące realizacji Projektu lub Produktu, w tym poprzez wymianę korespondencji elektronicznej, przy czym w takim wypadku Gesti informuje w treści korespondencji elektronicznej o treści OWW,
   2. dokonanie w formie elektronicznej Zamówienia przez Klienta,
  3. Strony zobowiązują się do działania zgodnie z Warunkami.
  4. Gesti udostępnia Klientowi treść Warunków przed zawarciem umowy oraz na ewentualne żądanie Klienta.
  5. Usługi świadczone przez Gesti są z założenia przeznaczone dla klientów biznesowych, tj. podmiotów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, korzystających z usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą – w szczególności jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek osobowych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż prowadzenie działań związanych z produkcją materiałów marketingowych odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej jest integralnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, uznaje się, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, korzystający z usług Gesti nie są podmiotami, którym przysługują dodatkowe uprawnienia konsumenckie, wynikające z przepisów prawa konsumenckiego, a zawarta pomiędzy Stronami umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. W wyjątkowej sytuacji, gdyby Klient korzystający z usług Gesti był konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się postanowienia pkt 8.
  6. W celu skutecznej realizacji zawieranej umowy, Strony zobowiązane są prowadzić wzajemną i klarowną komunikację w dobrej wierze. W razie wystąpienia wątpliwości lub uwag, Strony zobowiązane są je sobie wzajemnie komunikować, tak aby umożliwić stworzenie Produktów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
  7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisu art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne w postaci Newslettera. Newsletter polega na przesyłaniu przez Gesti, na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o promocjach i produktach lub usługach Gesti. Częstotliwość wysyłki Newslettera jak również zakres informacji, które są w nim zawarte, stanowi przedmiot decyzji Gesti. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newslettera lub bezpośredni kontakt z Gesti. Zapis na Newsletter jest dobrowolny.
  8. Komunikacja z Gesti odbywa się wyłącznie w następujący sposób:
   1. pisemnie – poprzez przesłanie listu na adres: „Gesti – Łukasz Dach”, Chorągwica 77/A, 32-020 Chorągwica, gm. Wieliczka,
   2. elektronicznie – poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: biuro@gesti.pl; magda@gesti.pl; lukasz@gesti.pl,
   3. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 510 505 706; +48 510 606 706.
  9. Kontakt telefoniczny z Gesti możliwy jest w godzinach od 9 do 17.
 3. PRZEDMIOT UMOWY I SPOSÓB JEJ REALIZACJI
  1. Na mocy postanowień Warunków, Gesti zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta dzieła w postaci Produktów, opisanych szczegółowo w ramach Zamówienia, zgodnie z wykonanym uprzednio Projektem Podstawowym lub, jeżeli Strony tak uzgodniły, Projektem Płatnym, jak również zgodnie z szczegółowymi bieżącymi ustaleniami Stron. Z kolei Klient zobowiązuje się do przekazywania materiałów służących do stworzenia Produktu w formie, która umożliwi ich bezproblemowe wykorzystanie, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień oraz zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gesti. Szczegółowy proces realizacji współpracy Stron realizowany jest zgodnie z poniższymi krokami:
   1. Klient składa Gesti wstępne zapytanie o wycenę realizacji Produktu, określając szczegóły dotyczące Produktu, w tym ilość egzemplarzy jego wielkość oraz wymiary, informacje o szacie graficznej (w tym wskazanie logo lub elementów graficznych). Klient przekazuje zapytanie za pomocą Formularza, pocztą elektroniczną (na adres biuro@gesti.pl lub magda@gesti.pl) lub drogą telefoniczną (kontaktując się z numerem 510 606 706). W treści zapytania Klient podaje również swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe,
   2. w odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w pkt 3.1.1. Regulaminu, Gesti przygotowuje i przesyła Klientowi Wycenę dotyczącą wykonania Produktu. W przypadku, gdy Gesti nie jest w stanie przygotować Wyceny na podstawie informacji uzyskanych przez Klienta, Gesti informuje o tym Klienta i prosi o dodatkowe wyjaśnienia. Wycena stanowi wiążącą ofertę i obowiązuje przez okres 14 dni od dnia przedstawienia jej Klientowi (za przedstawienie uznaje się również wysłanie Wyceny w formie dokumentowej, np. wiadomości e-mail), przy czym jeżeli Klient nie zaakceptuje Wyceny w ww. terminie, przestaje ona być aktualna i konieczne będzie przygotowanie nowej Wyceny,
   3. Klient ma prawo do zgłoszenia ewentualnych uwag do treści Wyceny lub poinformowania Gesti, że akceptuje Wycenę. Akceptacja treści Wyceny równoznaczna jest z rozpoczęciem przez Gesti przygotowania Projektu Podstawowego lub, jeżeli Strony tak uzgodniły, Projektu Płatnego, przy czym w takim wypadku jest on realizowany zgodnie z pkt 3 Warunków,
   4. po akceptacji Wyceny Gesti przygotowuje Projekt Podstawowy zawierający Wizualizację lub, jeżeli Strony tak uzgodniły, Projekt Płatny, a następnie przedstawia go Klientowi. Klient akceptuje Projekt Podstawowy albo Projekt Płatny lub zgłasza do niego ewentualne uwagi,
   5. po zaakceptowaniu Projekt Podstawowego lub Projektu Płatnego, Gesti przygotowuje Plik Produkcyjny, który stanowi podstawę późniejszego wykonania Produktu, a następnie przesyła go Klientowi – Klient zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji Pliku Produkcyjnego, przedstawienia wszelkich uwag, zastrzeżeń, propozycji oraz wątpliwości. Poprzez akceptację Pliku Produkcyjnego Klient godzi się na szczegóły dotyczące wykonania Produktów, takie jak wygląd, treść oraz kolory. Akceptacja Pliku Produkcyjnego jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków realizacji Produktu przez Klienta, w tym ponowną akceptacją Wyceny, złożeniem Zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy Stronami. Akceptacja Pliku Produkcyjnego uniemożliwia wprowadzanie dalszych zmian w założeniach co do wyglądu Produktów,
   6. po akceptacji Plików Produkcyjnych przez Klienta, Gesti przekazuje Klientowi dane umożliwiające dokonanie płatności wynagrodzenia na rzecz Gesti (Faktura VAT Proforma), zgodnie z pkt 2 Warunków. Gesti ma rozpoczyna realizację dzieła po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Gesti,
   7. po uiszczeniu wynagrodzenia z góry przez Klienta, Gesti przystępuje wykonania Produktów na rzecz Klienta,
   8. Gesti zastrzega możliwość przesunięcia ustalonego terminu realizacji Zamówienia w przypadku opóźnienia terminu akceptacji Pliku Produkcyjnego lub dokonania płatności z tytułu realizacji Zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający zostanie poinformowany o przesunięciu terminu telefonicznie lub drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail.
   9. po stworzeniu Produktów, Gesti przesyła je do Klienta za pośrednictwem dostawcy usług kurierskich wybranego przez Gesti. Koszty transportu wliczone są do wynagrodzenia należnego Gesti, uiszczanego przez Klienta. W sytuacji wysyłki Produktów partiami na życzenie Klienta, Gesti ma prawo do doliczenia opłat za dodatkowe wysyłki do wynagrodzenia należnego od Klienta. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia Produktów w obecności kuriera, a także dokonania ich oceny pod względem zgodności z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń mechanicznych Produktów, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis oraz zdjęcia przesyłki i Produktów.
   10. Gesti zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji Zamówienia w przypadku, gdy wykonanie Zamówienia w pierwotnie umówionym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gesti, w tym z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o przesunięciu terminu wykonania zamówienia telefonicznie lub w poprzez wiadomość e-mail.
  2. Strony mogą, na podstawie wspólnych i zgodnych ustaleń dokonywać modyfikacji sposobu realizacji usługi przez Gesti, które wskazano w pkt 1 Warunków, w szczególności w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów lub podzielenia tworzenia Produktów na partie.
  3. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do złożenia Zamówienia dotyczącego realizacji przez Gesti Projektu Płatnego, który stanowi podstawę późniejszego przygotowania Produktów. W związku z dokonaniem Zamówienia Projektu Płatnego Strony uzgadniają w formie elektronicznej warunki realizacji takiego Projektu Płatnego, w tym wysokość przysługującego Gesti wynagrodzenia oraz ewentualne oczekiwania Klienta. Projekt Płatny realizowany jest przed przygotowaniem przez Gesti Plików Produkcyjnych. Płatność wynagrodzenia należnego Gesti z tytułu realizacji Projektu Płatnego uiszczana jest z góry, zgodnie z pkt 5 Warunków. Ewentualne niezrealizowanie przez Klienta wykonania Produktu na bazie wykonanego Projektu Płatnego nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wynagrodzenia za realizację Projektu Płatnego.
 4. SZCZEGÓŁOWE KWESTIE WSPÓŁPRACY STRON
  1. Wszelkie materiały graficzne przekazywane Gesti przez Klienta musza spełniać poniższe wymogi techniczne:
   1. logo i znaki towarowe przekazywane przez Klienta muszą być udostępnione w palecie kolorów CMYK lub Pantone,
   2. dopuszczalne są jedynie formaty wektorowe .pdf, .ai, .eps, lub inny, zaakceptowany przez Gesti,
   3. w razie konieczności Klient przekazuje Gesti inne niezbędne elementy identyfikacji wizualnej (np. księgę znaku).
  2. W sytuacji, gdyby materiały przekazywane przez Klienta nie spełniały wymogów wskazanych w pkt 4.1. lub innych wymogów koniecznych do skutecznej realizacji współpracy Stron (np. były złej jakości lub nie nadawały się do wykorzystania w tworzeniu Produktu), Gesti poinformuje Klienta o tym fakcie oraz przedstawi Klientowi ogólne wytyczne co do przekazywanych materiałów. Wszelkie braki lub nieprawidłowości w materiałach przekazywanych przez Klienta, w tym w Projekcie, odpowiednio wydłużają czas realizacji umowy przez Gesti.
  3. Gesti podkreśla, że Wizualizacja przygotowana w trakcie współpracy Stron ma jedynie ogólny charakter poglądowy i nie odzwierciedla finalnego Produktu.
  4. Gesti zastrzega sobie prawo do upubliczniania zdjęć, nagrań oraz Wizualizacji Produktów stworzonych na rzecz Klienta w celach promocyjnych marketingowych, również w sytuacji gdy Klient odpowiadał za przygotowanie Projektu, w ramach mediów społecznościowych Gesti, strony internetowej Gesti, portfolio Gesti oraz innych kanałów komunikacji, które Gesti uzna za stosowne.
  5. Gesti zastrzega sobie prawo do zachowywania egzemplarzy Produktów stworzonych na rzecz Klienta w celach weryfikacji jakości świadczonych przez Gesti usług oraz przedstawiania ich potencjalnym kontrahentom Gesti w celu przedstawienia walorów i specyfikacji technicznej produktów. Wykorzystanie egzemplarzy Produktów we wskazanym powyżej celu może nastąpić w trakcie trwania licencji, o której mowa w pkt 6.2 Warunków.
 5. WYNAGRODZENIE
  1. Gesti przysługuje wynagrodzenie za:
   1. wykonanie Projektu Płatnego, w sytuacji gdy zostało to zlecone przez Klienta, zgodnie z pkt 3.3 Warunków
   2. wykonanie Produktów, zgodnie z pkt 3.1 Warunków.
  2. Wynagrodzenie w obu przypadkach wskazanych w pkt 5.1. płatne jest w całości z góry, na podstawie Faktury VAT Proforma wystawianej przez Gesti. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana pomiędzy Stronami w ramach ich bieżącej komunikacji.
  3. Wskazane w treści Wyceny kwoty są kwotami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
  4. Klient dokonuje płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia Faktury VAT Proforma przez Gesti, w formie przelewu na rachunek bankowy Gesti wskazany w treści faktury. Za zapłatę wynagrodzenia uznaje się moment zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Gesti.
  5. Kiedy na podstawie Faktury VAT Proform, Klient dokona płatności, w miesiącu poprzedzającym realizację i dostawę Zamówienia, Gesti wystawia na rzecz Klienta Fakturę VAT Zaliczkową 100% i przesyła ją na adres poczty elektronicznej Klienta.
  6. Po zrealizowaniu Zamówienia i dostarczeniu go na adres Klienta, Gesti wystawia na rzecz Klienta Fakturę VAT i przesyła ją na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient zawierając umowę z Gesti wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.
  7. Gesti zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych czynności związanych z zawartą umową dopiero po uiszczeniu przez Klienta całości wynagrodzenia należnego na podstawie wystawionej faktury. Gesti nie jest odpowiedzialne za wszelkie opóźnienia w realizacji Projektu, wynikające ze zwlekania przez Klienta z płatnością.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystywania materiałów przekazywanych Gesti w celu realizacji umowy, w szczególności posiada prawa autorskie oraz prawa ochronne na znaki towarowe w ramach tych materiałów. Klient oświadcza, że realizacja zawartej umowy przez Gesti nie naruszy żadnych praw osób trzecich.
  2. Wraz z zawarciem umowy, Klient udziela Gesti niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji umożliwiającej wykorzystanie materiałów przekazywanych Gesti, w tym przekazywanego przez Klienta Projektu, obowiązującej w następującym zakresie:
   1. możliwość odczytywania, drukowania, kopiowania, wprowadzania do pamięci urządzeń, dostosowywania, tworzenie nowych wersji i adaptacji – w zakresie w jakim licencja odnosi się stworzenia Wizualizacji oraz Produktów, licencja ta udzielona jest na czas trwania umowy,
   2. drukowanie, kopiowanie, nadawanie, prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, wyświetlanie, rozpowszechnianie dla nieograniczonego kręgu osób, w tym w sieci Internet, tworzenie nowych wersji i adaptacji –  jest to niezbędne do realizacji przez Gesti działań wskazanych w pkt 4.4 Warunków oraz 4.5 Warunków – licencja ta udzielona jest na okres 5 lat, gdzie po tym okresie przekształca się ona w licencję bezterminową.
  3. W sytuacji, gdzie działania podejmowane przez Gesti wskazane w pkt 2.1 Warunków oraz pkt 6.2.2 Warunków miałyby obejmować korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego Klienta, udzielona licencja obejmuje również korzystanie z takiego znaku towarowego.
  4. Jeżeli w trakcie współpracy Stron okaże się, że zakres udzielonych licencji na podstawie pkt 2 Warunków oraz 6.3. Warunków nie jest wystarczający w celu korzystania z praw oraz realizacji obowiązków Gesti, Strony podejmą działania zmierzające do rozszerzenia zakresu udzielonych licencji w sposób umożliwiający działanie w sposób przewidziany Warunkami.
  5. W zakresie w jakim w trakcie trwania umowy i w ramach współpracy Stron, w szczególności w sytuacji, gdy Gesti odpowiedzialne jest za stworzenie Projektu, Gesti stworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Gesti udziela na rzecz Klienta nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: odczytywania, drukowania, kopiowania, wprowadzania do pamięci urządzeń, dostosowywania, tworzenie nowych wersji i adaptacji, wyświetlanie, rozpowszechnianie dla nieograniczonego kręgu osób, w tym w sieci Internet – licencja ta udzielona jest na czas nieoznaczony.
 7. REKLAMACJE
  1. W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji Produktu, rozumianego jako otrzymanie przez Klienta Produktów (jeżeli ich dostarczenie było podzielone na partie – od momentu otrzymania ostatniej partii), Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktów, w sytuacji gdy Produkty zostały wykonane w sposób sprzeczny z umową.
  2. Klient zgłasza reklamację elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://gesti.pl/oww/reklamacja.
  3. Gesti rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. W sytuacji, gdyby podane przez Klienta informacje nie były wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Gesti wezwie Klienta do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i w miarę możliwości wskaże, które informacje są potrzebne. W okresie oczekiwania na udzielenie dodatkowych informacji przez Klienta, termin rozpatrzenia reklamacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji, gdy Gesti uzna to za konieczne, może być konieczne przekazanie Produktu lub Produktów do Gesti. Czas oczekiwania na dostarczenie Produktów odpowiednio wydłuża okres rozpatrzenia reklamacji. Przekazując Produkty do Gesti w celach reklamacyjnych, Klient odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie oraz ubezpieczenie przesyłki. Koszty transportu Produktów przesyłką kurierską do Gesti w ramach postępowania reklamacyjnego pokrywa Klient, natomiast kwota ta zostanie zwrócona Klientowi w przypadku uznania reklamacji. Gesti nie dokonuje zwrotów kosztów poniesionych w związku z dostarczeniem Produktów za pomocą innych usług niż przesyłka kurierska.
  5. Błędy w Produktach (gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, graficzne, kolorystyczne), które wskazane były bezpośrednio w treści Pliku Produkcyjnego, który to został zaakceptowany przez Klienta w procesie tworzenia Produktów nie mogą być podstawą roszczenia reklamacyjnego.
  6. Gesti wskazuje, że z uwagi na różnice w sposobach wyświetlania kolorów w ramach poszczególnych urządzeń elektronicznych, jak również charakterystykę materiału, na którym wykonywany jest nadruk czy też proces techniczny dokonywania nadruku, końcowy efekt Produktu może wyglądać nieco inaczej niż przedstawiony w ramach Projektu lub Plików Produkcyjnych. W szczególności, w procesie tworzenia Produktów, dopuszczalne są następujące odchylenia, które to nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji:
   1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
   2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,
   3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): tolerancja do 1 mm,
   4. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
   5. różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu: nie przekraczające +/- 5% ilości nakładu,
   6. różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Zamawiającego,
   7. różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK,
   8. zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 punktów i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.
  7. Zamawiający oświadcza, że zdaje sobie sprawę z tego, że Produkty wykonane przy użyciu kolorów CMYK, mogą nieznacznie różnić się od siebie odcieniem i nasyceniem, nawet jeśli są wykonane w ramach tej samej partii.
  8. W przypadku uznania reklamacji przez Gesti, Gesti dokonuje poprawienia Produktu, poprzez ponowne ich wykonanie na rzecz Klienta w związku z realizacją Produktu.
  9. Odpowiedzialność Gesti z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  10. Gesti odpowiedzialne jest za szkody, obejmujące straty rzeczywiste wyrządzone Klientowi w związku z nieprawidłowym realizowaniem obowiązków Gesti wskazanych w Warunkach, pod warunkiem, że szkody te powstały z winy Gesti. Odpowiedzialność Gesti z tytułu utraconych przez Klienta korzyści jest wyłączona.
  11. Odpowiedzialność Gesti ograniczona jest do równowartości wynagrodzenia netto otrzymanego od Klienta w związku z wykonywaniem zawartej umowy, które zostało zapłacone na rzecz Gesti do momentu wystąpienia zdarzenia skutkującego szkodą.
  12. Niezależnie od powyższego, Gesti nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Produktu spowodowane nieprawidłowym ich przechowywaniem przez Klienta, w tym w szczególności narażeniem na wilgoć lub warunki atmosferyczne, co może skutkować występowaniem przebarwień lub rozklejeń.
  13. Na podstawie pkt 3 Warunków oraz 3.1.8, zgłoszenie reklamacji dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktów, nie zawierające protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera, nie będzie rozpatrywane przez Gesti.
 8. PRAWA KONSUMENTA
  1. Na potrzeby niniejszego pkt 8 przyjmuje się następujące definicje:
   1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca dodatkowe uprawnienia, wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 2020.02.21, Dz.U.2020.287 ze zm.),
   2. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami Indywidualnymi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na to, że Gesti realizuje zamówienia, w ramach których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3) wyżej wymienionej ustawy. Tym samym, w przypadku zawarcia umowy związanej z tworzeniem Projektów, Wizualizacji oraz Produktów, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo do skorzystania z metod polubownego rozwiązywania sporów.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Gesti. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Gesti, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 889 866;
   4. Pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  6. W przypadku niezgodności Produktu lub Projektu z umową, w tym wad Produktu lu Projektu, Konsumenci oraz Przedsiębiorcy Indywidualni mogą wykonywać uprawnienia wynikające z przepisów prawa, odnoszące się do niezgodności towaru z umową. Postanowienia pkt 9 pkt 7.10 oraz pkt 7.11 nie mają zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidualnych.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiana ustaleń Stron, które stanowią odstępstwa od Warunków wymagają zachowania co najmniej formy dokumentowej, pod rygorem nieważności.
  2. Jeżeli poszczególne lub większa część postanowień Warunków okaże się, bądź też stanie się nieważna, nieskuteczna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana, pozostałe postanowienia Warunków pozostają nienaruszone. Postanowienia nieważne, nieskuteczne lub te, które nie mogą zostać zrealizowane, powinny być zastąpione przez postanowienia, które są postanowieniom nieważnym, nieskutecznym lub tym, które nie mogą zostać zrealizowane, najbliższe co do określonego przeznaczenia i sensu.
  3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Ewentualne spory wynikłe w związku z przedmiotową współpracą Stron rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Gesti.