Polityka prywatności Gesti

W związku z naszą działalnością przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z treścią przepisów RODO [czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. Poniżej przekazujemy Ci wszystkie ważne informacje na ten temat:

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Dach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gesti – Łukasz Dach”, adres: Chorągwica 77/A, 32-020 Chorągwica, gm. Wieliczka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 6551912496, REGON: 121427207

 

2. Jak możesz skontaktować się z administratorem?

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

 1. pocztą elektroniczną pod adresem: lukasz@gesti.pl,
 2. listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: Gesti – Łukasz Dach, Chorągwica 77/A, 32-020 Chorągwica, gm. Wieliczka.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od sytuacji opisanych poniżej i zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową https://gesti.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. monitorowania ruchu,
 3. weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej,
 4. wyświetlania reklam i prowadzenia działań marketingowych,
 5. ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej. Tymi danymi może być Twój adres IP lub rejestrowanie działań podejmowanych na stronie.

 

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej i korzystania z niej przez użytkowników, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu złożenia zamówienia lub nawiązania współpracy albo Jeśli jesteś już naszym Klientem, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu złożenia zamówienia lub nawiązania współpracy gospodarczej, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

 

Jeśli jesteś już naszym Klientem, Usługodawcą albo współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania naszej umowy.

 

W takich przypadkach podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Przetwarzamy Twoje dane także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Jeśli jesteś osobą, która występuje w imieniu podmiotu zainteresowanego naszymi usługami lub naszego Klienta albo Usługodawcy – czyli podmiotów, które zawarły już z nami umowę
(inaczej mówiąc, jeśli kontaktujesz się z nami, działając jako reprezentant jakiegoś podmiotu, np. członek zarządu albo pracownik.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy nami a naszym Klientem lub Usługodawcą.

 

Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest właśnie zawarcie lub wykonanie umowy pomiędzy nami a naszym Klientem lub Usługodawcą, co wymaga kontaktowania się z przedstawicielami Klienta lub Usługodawcy.

 

Jeżeli wchodzisz na nasz fanpage na Facebooku czy Instagramie, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania ruchu i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach tych portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem wskazanych platform.

 

Dane związane z działalnością naszego fanpage na Facebooku oraz Instagramie przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk i działań marketingowych.

 

Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług.

 

Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, które następują za pomocą newslettera.

 

Pamiętaj, że w celu przedstawienia oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, najpierw musimy pozyskać Twoją zgodę, stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Sprawdź w pkt 6 poniżej szczegóły przysługującego Ci prawa do cofnięcia zgody.

 

4. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi serwerowe oraz hostingowe: dhosting.pl sp. z o.o. (al. Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa),
 2. podmiotowi odpowiedzialnemu za wysyłkę newslettera – Vercom S.A., ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 535618
 3. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe – Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
 4. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne Google Analytics, mailowe, marketingowe – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii.
 5. podmiotowi, który zarządza portalem społecznościowym Facebook oraz Instagram, a także analitycznymi wtyczkami Facebook Pixel – Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia,
 6. podmiotowi, który świadczy na naszą rzecz usługi kurierskie – DPD Polska sp. z o.o.,
 7. innym podwykonawcom i dostawcom usług, w szczególności z zakresu IT, kancelariom i doradcom prawnym i rachunkowym.

W związku z możliwością przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty jak Google lub Meta Platforms twoje dane osobowe mogą być przedmiotem transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest program Data Privacy Framework, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy:

 1. Jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu.
 2. Jeśli nawiązałeś(-aś) z nami współpracę gospodarczą, zakupiłeś(-aś) nasze produkty i jesteś naszym Klientem, Usługodawcą, współpracownikiem lub przedstawicielem naszego Klienta albo Usługodawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia współpracy gospodarczej. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
 3. W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub telefonicznie – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy.
 4. Jeżeli zarejestrowałeś(-aś) się do newslettera – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,
 5. Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage na Facebooku lub Instagramie, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu.

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 

Prawo dostępu

Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

 

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 3. wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych;
 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
 4. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 5. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 6. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość cofnięcia zgody dotyczy również przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, gdzie pozostałe przepisy prawa wymagają zgody (np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych na bazie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego).

 

7. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

 

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 

Wyróżnia się następujące pliki cookie:

Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.

 

Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.

 

Dodatkowo, pliki cookie dzielą się według następujących kategorii:

 1. Techniczne pliki cookie – pliki te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. Pliki te mogą również wykrywać nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania strony i pomagać w naprawianiu błędów, jak również umożliwiają weryfikację zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód na inne pliki cookie. Zablokowanie ich może spowodować nieprawidłowe działanie strony.
 2. Analityczne i statystyczne pliki cookie – te pliki cookie umożliwiają statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Umożliwiają one m.in. weryfikację ruchu na stronie internetowej, liczenie ilości wejść, mierzenie sposobu korzystania ze strony oraz analizę tego z jakich urządzeń i przeglądarek korzystają użytkownicy. W celu prowadzenia działań analitycznych korzystamy z narzędzi, takich jak Google Analytics. Narzędzia te mogą wymagać użycia plików cookie.
 3. Marketingowe pliki cookie – pliki cookie odpowiedzialne za prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, w szczególności związane z korzystaniem z usług Google Ads. Obejmują one również działania remarketingowe, tzn. zachęcanie użytkowników do ponownych odwiedzin naszej strony internetowej. Zgoda na wykorzystanie tych plików cookie pozwoli nam kierować do Ciebie reklamy, bazujące na podstawie Twoich wcześniejszych aktywności w ramach naszej strony internetowej
 4. Społecznościowe – to pliki cookie powiązane z portalami społecznościowymi, z których korzystamy, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram. Zaakceptowanie ich pozwoli na powiązanie Twojej wizyty na stronie z naszymi profilami w mediach społecznościowych.

Ze szczegółową informacją dotyczącą tego jakie pliki cookie mogą być zapisane na Twoim urządzeniu, możesz zapoznać się w ramach bannera z informacją o plikach cookie, który wyświetla się na stronie internetowej. Zawiera on informację o konkretnych plikach cookie, ich przeznaczeniu oraz czasie, przez jaki będą przechowywane na Twoim urządzeniu.

 

Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.

 

Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.